Systémy požární ochrany prostupů stavebních konstrukcí
Kontrola a servis požárně bezpečnostních zařízení
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování technických služeb k ochraně majetku
Kontrola hasících přístrojů

Člen Profesní komory požární ochrany

Služby - Kontrola protipožárně bezpečnostních zařízení a prostupů

Provádíme pravidelné i výchozí kontroly požárně bezpečnostního zařízení
Dále provádíme u všech typů objektů kontroly protipožárních prostupů dle vyhlášky MVČR č. 246/2001 Sb.

Výňatek z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., část druhá, § 7., odst.4. ...

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce (předávací protokoly), nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší Užitečný odkaz: Některé aspekty vyhlášky 246/01Sb v praxi, autor Eduard Vašátko, Technický zpravodaj č.27


Součástí kontroly je:

  • Fyzická a vizuální kontrola celistvosti a úplnosti požárního prostupu
  • Označení kontrolovaného požárního prostupu štítkem
  • Zapsání výsledku kontroly protipožárních prostupů a předání dokumentace
  • V případě nedostatků, soupis nevyhovujících nebo chybějících požárních prostupů
  • Cenová nabídka vám bude provedena zdarma v případě provedení zakázky naší firmou